Ustalenie a uznanie ojcostwa – na czym polega różnica

Ustalenie a uznanie ojcostwa – na czym polega różnica

ustalenie a uznanie ojcostwa, uznanie ojcostwaBardzo duże grono osób mówiąc  o genetycznych testach na ojcostwo i pokrewieństwo używa zamiennie terminów „ustalenie ojcostwa” oraz „uznanie ojcostwa”,  traktując tym samym oba pojęcia jako tożsame i równoznaczne. Jest to jednak sporym błędem, gdyż miedzy uznaniem a ustaleniem ojcostwa istnieje dość zasadnicza różnica, o której na pewno warto pamiętać. Na czym ta różnica właściwie polega? Postaram się to wyjaśnić poniżej.

Czym jest uznanie ojcostwa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przytoczyć zapisy ustawy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Art. 62. k.r.i.o. mówi mianowicie że:
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Związek małżeński ustaje w wyniku wydania odpowiedniego wyroku przez sąd. Wyrok ten musi się jednak uprawomocnić, co oznacza, że formalnie osoby, którym udzielono rozwodu do tego czasu nadal pozostają w małżeństwie.

Jeśli jednak dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, uznaje się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Powyższe zasady mają charakter domniemania, w związku z czym istnieje możliwość ich obalenia.

Kiedy domniemane ojcostwo zostanie obalone

ustalenie a uznanie ojcostwa, uznanie ojcostwaGdy domniemane ojcostwo zostanie obalone, wówczas istnieją dwa rozwiązania. Albo mężczyzna dobrowolnie uzna dziecko za swoje, albo przeprowadzone zostanie sądowe ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje wówczas, gdy mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, przy czym oświadczenie to musi zostać złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Matka również ma obowiązek złożenia takiego oświadczenia – do trzech miesięcy po złożeniu go przez mężczyznę

Czym jest sądowe ustalenie ojcostwa?

Żądanie sądowego ustalenia ojcostwa może wyjść od trzech osób: matki, ojca oraz dziecka. Rodzice nie mogą z nim jednak wystąpić po śmierci dziecka lub gdy osiągnie ono pełnoletność. Aby ustalenie ojcostwa mogło dojść do skutku matka, bądź dziecko musi wytoczyć powództwo przeciwko domniemanemu ojcu, z kolei ojciec matce oraz dziecku.

Więcej informacji:

.