Jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Prawo o domniemaniu ojcostwa zakłada, że ojcostwo przypisuje się (byłemu) mężowi matki nowo narodzonego dziecka. Mężczyzna może zostać zwolniony z obowiązków i praw rodzicielskich, jeśli sąd wyda odpowiedni wyrok. Co jest potrzebne do wszczęcia postępowania i jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Tego dowiesz się z artykułu:

Kto może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Jedynym organem mogącym orzec o zaprzeczeniu ojcostwa jest sąd. W sprawie liczą się nie tylko dowody na to, że mąż matki nie jest ojcem, ale również dobro samego dziecka. Jeśli więc sąd uzna, że orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa byłoby dla niego krzywdzące, może nie wydać wyroku satysfakcjonującego powództwo.

Prawo do wystąpienia z powództwem przysługuje:

 • matce dziecka (do roku od jego narodzin);
 • domniemanemu ojcu (do roku od momentu, gdy dowiedział się, że to nie jego dziecko), z wyjątkiem sytuacji, kiedy:
  • dziecko zostało poczęte w wyniku zabiegów medycznych, na które wyraził wcześniej zgodę;
  • dziecko zmarło;
 • pełnoletniemu dziecku (do osiągnięcia przez nie 21. roku życia);
 • prokuratorowi (bez ograniczeń w czasie).

Jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w sądzie rejonowym odpowiadającym miejscu zamieszkania powoda. Za złożenie pozwu wnosi się stałą opłatę urzędową wynoszącą 200 zł.

Pozew składa się w 4 egzemplarzach (oryginał i 3 kopie) wraz z ewentualnymi dowodami na jego zasadność (np. wynikami badań DNA). Warunkiem koniecznym do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest dołączenie do niego dwóch dokumentów:

 • odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka (wydany najpóźniej miesiąc przed składaniem pozwu);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jakie dowody w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

Sąd bierze pod uwagę wszystkie dowody wykluczające możliwość biologicznego ojcostwo danego mężczyzny, np.:

 • zeznania świadków (np. naocznych świadków zdrady małżeńskiej, czy rozłąki małżonków w czasie, kiedy doszło do poczęcia);
 • nagrania, zdjęcia (świadczące o zdradzie lub nieobecności);
 • dowody płatności kartą i rachunki wskazujące na rozłąkę małżonków w terminie, kiedy doszło do poczęcia;
 • wyniki badania DNA.

Za najlepszy i niepodważalny dowód w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa można uznać wyniki badania DNA wykluczające ojcostwo danego mężczyzny.